Missie en visie

Missie
Wij willen een reformatorische school zijn voor adaptief onderwijs in een veilige omgeving voor elk kind dat voor onze onderwijssetting in aanmerking komt.
Vanuit het reformatorisch perspectief zijn de Bijbel en de drie formulieren van Enigheid de grondslag voor ons dagelijks handelen. Ons streven is een school die:
  • een veilige omgeving biedt voor kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften
  • zorgdraagt voor eenheid binnen het team vanuit gedachte: samen staan we voor dezelfde zaak
  • zo goed mogelijk probeert af te stemmen op de mogelijkheden en gaven van de kinderen

Visie
Het doel van opvoeding en onderwijs verwoorden wij naar een omschrijving van Dr. J. Waterink als volgt:
‘De door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst.’ Of om het met een Bijbelwoord te zeggen: "Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis Zijns wegs." (Spreuken 22 : 6a)
De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school behoort op elkaar afgestemd te zijn. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Onze grondslag doortrekt ons zijn, onze levensbeschouwing en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen waarden en normen, ontleend aan Gods Woord bij te bron bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt.  
We zien het als onze pedagogische opdracht om er voor te zorgen dat kinderen zich welbevinden. Dit is een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen, te leren en zichzelf te ontplooien. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende aandacht.
We zien het als onze pedagogische - en didactische opdracht om uit te gaan van de mogelijkheden van ieder kind. Dit houdt in dat wij in ons onderwijs de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk volgen door middel van  observaties en het gericht gebruik maken van (niet-gebonden)methodetoetsen. Het betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt, volledig op maat afgestemd op het kind. Het betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften, interesses en leerstijlen van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Er is geen sprake van een standaard leermodel waar alle kinderen en leerkrachten zich naar moeten voegen. Vanuit ons leerstofaanbod en didactisch handelen leveren wij maatwerk. Kinderen worden niet afgestemd op het onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijsaanbod waar nodig en waar mogelijk af op de kinderen. Dat is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Daar wordt ook de beleving van de kinderen zelf bij  betrokken door middel van het invullen van ZIEN!.

  
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring